Finntray

DA 4000

Produktnummer 1205004000

Kondensavfuktaren är avsedd för torkning av processutrymmen. Med hjälp av DryAir kan man sänka den relativa fuktigheten efter att man tvättat utrymmen varvid den mikrobiella tillväxthastigheten reduceras och hygiennivån förbättras.

En minskning av den relativa fuktigheten förlänger maskinernas/utrustningens samt konstruktionernas livslängd. Avfuktningsprocessens spillvärme kan användas för uppvärmning.


Kometos samtliga produkter och system uppfyller Europeiska unionens kvalitetsstandarder och bestämmelser för livsmedelshygien samt Gost- och US-standarder.

De viktigaste bestämmelserna som vi använder för livsmedelshygien är:
- Livsmedelslagen 23 / 2006 ( Jord- och skogsbruksministeriet, Finland)
- EG-förordning 852/2004, om livsmedelshygien
- EG-förordning 853/2004, särskilda hygienregler för livsmedel med animaliskt ursprung
- EG-förordning 854/2004, särskilda bestämmelser för genomförande av offentlig kontroll av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel

Utöver dessa gäller i Finland även särskilt strikta och komplicerade lokala bestämmelser och förordningar om tillredning av livsmedel och djurproduktion. Utrustningen har konstruerats och tillverkats med hänsyn till de lokala bestämmelserna.


Teknisk information

Storlek 2405 x 1130 x 2550
Kapacitet 6,0 kg vatten / h (rh 75 %, +15˚C)
Luftmängd 4000 m3 / h
Köldmedium R407
Strålningsvärme 7 kW
Driftsspänning 400 V / 50 Hz
Anslutningseffekt 45 A
  Inåtrotations-, blandnings- och ventilationsegenskap med temperaturkontroll. Tidsstyrning ventilation/torkning och stopp med veckotimer.
TILLVAL:  
LUFTRENINGSSYSTEM  
Bibolär jonisator: Både positiva och negativa joner produceras till luften som korrigerar luftens jonbalans. Jonerna påverkar luftföreningar, förstör bakterier och flyktiga organiska föreningar.
EFTERKYLMASKIN  
  Kanalkylbatteri med en extern kondensor, köldmedium R134A.