Finncold

FINNCOLD UPPTININGSSKÅP MTM-1

Produktnummer 1101011001

FINNCOLD logiskt styrda upptiningssystem för frysta livsmedel bygger på en kontrollerad upptiningsprocess där temperatur, luftstömning och fuktinnehåll kan styras med hjälp av temperatur- och fuktgivare. Givarna kontrollerar produktens yt- / innertemperatur, rumstemperatur och fukthalt. Luftstömningarna styrs med EC -fläktar som styrs av frekvensomformare.

Upptiningssystemen är även upprustade med kylanläggning som håller önskad temperatur (max. 48 timmar), när önskad temperatur är nådd. Lagertemperatur = önskad temperatur, tills programmet avbryts.

Kylanläggningen ger också en möjlighet tills tidsinställdupprining (max. 48 timmar). Produkterna kan ställas in i rummet i förväg och upptiningsprocessen kan påbörjas vid önskad tid. Då fungerar rummet som en kylanläggning  (max. -6 °C), tills upptiningsprocessen påbörjas med en timer.


Kometos samtliga produkter och system uppfyller Europeiska unionens kvalitetsstandarder och bestämmelser för livsmedelshygien samt Gost- och US-standarder.

De viktigaste bestämmelserna som vi använder för livsmedelshygien är:
- Livsmedelslagen 23 / 2006 ( Jord- och skogsbruksministeriet, Finland)
- EG-förordning 852/2004, om livsmedelshygien
- EG-förordning 853/2004, särskilda hygienregler för livsmedel med animaliskt ursprung
- EG-förordning 854/2004, särskilda bestämmelser för genomförande av offentlig kontroll av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel

Utöver dessa gäller i Finland även särskilt strikta och komplicerade lokala bestämmelser och förordningar om tillredning av livsmedel och djurproduktion. Utrustningen har konstruerats och tillverkats med hänsyn till de lokala bestämmelserna.Teknisk information

Storlek 1800 x 1500 x 3100
Kapacitet 1 rullvagn-/ pallplats (500 – 600 kg/process)
Användningsområde -20 °C…+2 °C,
Produkter på hyllor i rullvagnar
Upptiningstid Varierar mella produkter / förpackningstyper, riktlinjer:
-20 °C… -2 °C  10 - 12 h
-20 °C…+2 °C  16 - 24 h
Skåpets vikt Totalvikt ca. 650 kg
Kylning Hermetisk kylkompressor
Uppvärmning Uppvärmning med elresistanser
Luftströmning Innerluften cirkuleras med EC-fläkt
PLC styrning Styrsystem KOMETOS
INSTALLATION
Elinstallation 400 V 32 A
Vatten R ½”, min. 4 bar
Tryckluft R ½”, 2,8 bar