FINNCOLD UPPTININGSRUM MTS-24

Produktnummer 1101012024

FINNCOLD logiskt styrda upptiningssystem för frysta livsmedel bygger på en kontrollerad upptiningsprocess där temperatur, luftstömning och fuktinnehåll kan styras med hjälp av temperatur- och fuktgivare. Givarna kontrollerar produktens yt- / innertemperatur, rumstemperatur och fukthalt. Luftstömningarna styrs med EC -fläktar som styrs av frekvensomformare.

Upptiningssystemen är även upprustade med kylanläggning som håller önskad temperatur (max. 48 timmar), när önskad temperatur är nådd. Lagertemperatur = önskad temperatur, tills programmet avbryts.

Kylanläggningen ger också en möjlighet tills tidsinställdupprining (max. 48 timmar). Produkterna kan ställas in i rummet i förväg och upptiningsprocessen kan påbörjas vid önskad tid. Då fungerar rummet som en kylanläggning  (max. -6 °C), tills upptiningsprocessen påbörjas med en timer.


Enkel modullösning

Kometos Finmodules produktionsanläggningar med modulära konstruktioner är standardiserade, vilket förenklar senare utbyggnation när kundens produktion ökar och behoven ökar. Kometos har en bred sortiment av olika lösningar. Allt från en enda modul (Thomcont) upp till 30 modulers fabrik.

Teknisk information

Storlek 7400 x 4400 x 3100 (4500)
Kapacitet 24 europallar (14 400 kg) / process
Användningsområde

 -20 °C (-18 °C) … +2 °C,
Produkterna i E2-lådor eller i rullvagn. Om produkterna är i kartonglådor, upptiningsgaller emellan lagren.

Upptiningsprocessen blir optimal, när produktens starttemperatur är -20 °C (-18 °C) - gäller både för tidinställd upptining och för s.k. direktupptining.

Upptiningstid Varierar mellan produkter / förpackningstyper, riktlinjer:
-20 °C…- 2 °C                                    8 - 12 h
-20 °C…+ 2 °C                                 12 - 18 h
Kylning Kylning med kylmedium. Kylmedium tillhandlahålls från fabriken, till värmeväxlaren, som levereras av Kometos. I maskinen finns 2 st. kylaggregat. Kyleffekt: 25 kW. Kylvätskans temperatur får vara max: -15 °C. 
Begränsningar till leveranser Kunden levererar och kopplar rören från sitt kylsystem till ventiler som levereras av Kometos. Kometos levererar alla nödvändiga ventiler, värmeväxlare, pumpar och rör från värmeväxlaren till rummet.
Uppvärmning Uppvärmning med kylmedium. Kylmedium tillhandlahålls från fabriken, t.ex. glykol, Freezium eller liknande. Värmebehov: 90 kW. Vätskans min. temperatur +40 °C.
Begränsningar till leveranser Kunden levererar och kopplar rören från sitt kylsystem till ventiler som levereras av Kometos. Kunder sörjer för eventuella påfyllningar av systemet.
Luftströmning Innerluften cirkuleras med EC-fläktar.
Mellannivå / luftdeflektor Mellannivån lyfts och sänks med eldrivna, mekaniska axelmotorer.
PLC styrning KOMETOS styrlogik. Manöverpanel vid rummets dörrar. Upptiningssystemet kan kopplas till kundens Ethernet, så att Kometos kan upprätta en serviceförbindelse.
INSTALLATION  
Elinstallation 400 V 63 A/rum
Vatten R ½”, 4 bar
Tryckluft R ½”, 2,8 bar